REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WETERYNARZ ONLINE


I.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem internetowego Serwisuhttps://weterynarz.online/.  Właścicielem Serwisu jest  Pethelp sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-735) ul. Studencka 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 223.500,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt: adres poczty elektronicznej kontakt@weterynarz.online, zwany dalej Administratorem.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://weterynarz.online/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), w zakresie w jakim informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu, zarówno w odniesieniu do Administratora jak i Usługodawców. Informacje dotyczące poszczególnych Usługodawców, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), nie ujęte w Regulaminie, udostępniane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia, po dokonaniu wyboru Usługodawcy, u którego Klient zamierza złożyć Zamówienie na świadczenie Konsultacji.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia za pośrednictwem Serwisu Konsultacji przez Usługodawców. Akceptacja Regulaminu jest również warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Konsultacji przez Usługodawcę.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub Konsultacji polegające na:
 • dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
 • podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów, Administratora, Usługodawców lub funkcjonowania całego Serwisu.
 • podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


II.
Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator – Pethelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-735) ul. Studencka 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 223.500,00 zł, NIP  951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt: adres poczty elektronicznej kontakt@weterynarz.online;
  2. Usługodawca – przedsiębiorca który zawarł z Administratorem umowę o korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności celem oferowania świadczenia Konsultacji Klientom, będący stroną umowy z Klientem o świadczenie Konsultacji, zawartej za pośrednictwem Serwisu i zobowiązany do świadczenia Konsultacji na rzecz Klienta; dane konkretnego Usługodawcy, których obowiązek podania Klientowi wynika z odpowiednich przepisów, zostają Klientowi podane po dokonaniu przez Klienta wyboru Usługodawcy, z którego Konsultacji chce skorzystać, a przed zawarciem Umowy o świadczenie Konsultacji;
  3. Specjalista – osoba fizyczna świadcząca Konsultacje w imieniu Usługodawcy;
  4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która z korzysta z Usług Administratora lub dokonuje Zamówienia i korzysta z Usług Usługodawcy w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  7. Konsultacja – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); porada online dla Klientów Serwisu poprzez, w zależności od wyboru Klienta, czat, wideo czat, lub telefonicznie;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, świadczenia Usług Administratora i usług , dostępny pod adresem https://weterynarz.online/
  9. Usługi Administratora – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą o świadczenie Konsultacji.

                                                         

III.
Usługi w serwisie

 

 1. Administrator świadczy Klientom za pośrednictwem Serwisu Usługi Administratora, polegające na:
 2. umożliwieniu Klientom zapoznania się z ofertą Usługodawców aktualnie dostępnych za pośrednictwem Serwisu, oferujących świadczenie Konsultacji,
 3. umożliwieniu zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie Konsultacji między Klientem a wybranym przez Klienta Usługodawcą;
 4. przekazaniu odpowiedniemu Usługodawcy podanych przez Klienta w Serwisie informacji niezbędnych do świadczenia Konsultacji w wybrany przez Klienta sposób oraz podanych przez Klienta w Serwisie danych niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę dokumentu sprzedaży;
 5. pobraniu należnego Usługodawcy tytułem świadczenia Konsultacji wynagrodzenia
  w imieniu i na rzecz Usługodawcy i przekazania go Usługodawcy;
 6. Usługi Administratora wskazane w ust. 1 powyżej są dla Klientów nieodpłatne.
 7. Administrator nie świadczy Konsultacji, nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w świadczeniu Konsultacji i nie ustala w jakikolwiek sposób sposobu ich świadczenia, z wyjątkiem zobowiązania Usługodawcy do świadczenia Konsultacji w sposób zgodny z przepisami i wymogami określonymi w Regulaminie.
 8. Usługodawcy świadczą Klientom Konsultacje. Konsultacje stanowią usługę świadczoną elektronicznie, a stronami umowy o świadczenie Konsultacji jest Usługodawca i Klient.
 9. Konsultacje dotyczyć mogą kwestii dotyczących psów lub kotów, natomiast nie będą obejmowały kwestii, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być przedmiotem konsultacji zdalnej lub wymagają kwalifikacji lub uprawnień których Usługodawca lub, odpowiednio, Specjalista, nie posiada.
 10. Niezależnie od tego, że część Usługodawców stanowią zakładu lecznicze dla zwierząt, a część Specjalistów jest lekarzami weterynarii, Konsultacje nie stanowią usługi weterynaryjnej o której mowa w art. 2 Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt a Konsultacja nie stanowi wykonywania zawodu lekarza weterynarii w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r.
 11. Konsultacja w żaden sposób nie może zastąpić usługi weterynaryjnej świadczonej stacjonarnie w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt przez posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe lekarza weterynarii. W szczególności, w oparciu wyłącznie o Konsultację, nie powinny być podejmowane jakiekolwiek decyzje w zakresie podjęcia, zmiany lub zaniechania leczenia zwierzęcia, podawania, zaniechania podawania lub zmiany dawkowania jakichkolwiek lekarstw lub środków leczniczych.
 12. Na życzenie Klienta lub w przypadku, gdy w opinii Specjalisty wymaga tego sytuacja związana
  z Konsultacją, Specjalista udzieli Klientowi informacji, na podstawie danych powszechnie dostępnych, o zakładach leczniczych dla zwierząt dostępnych we wskazanej przez Klienta okolicy. W przypadku Usługodawców będących zakładami leczniczymi dla zwierząt, Klient
  w trakcie Konsultacji może również umówić się na wykonanie usługi weterynaryjnej przez takiego Usługodawcę w terminie i na warunkach uzgodnionych między Usługodawcą
  a Klientem.
 13. Konsultacje trwają:
  1. W przypadku Lekarza weterynarii nie dłużej niż 15 minut.
  2. W przypadku Specjalisty nie dłużej niż 60 minut.
 14. W ramach tego czasu, o zakończeniu Konsultacji decyduje Klient. W przypadku przerwania Konsultacji z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przed upływem ww. minut, powinna ona zostać wznowiona w najbliższym technicznie możliwym czasie. Po zakończeniu Konsultacji z woli Klienta, nie zostanie ona wznowiona niezależnie od czasu, jaki upłynął.
 15. Konsultacje mogą być świadczone, według wyboru Klienta dokonanego przed złożeniem Zamówienia, poprzez czat, wideo czat, lub telefonicznie.
 16. Administrator nie świadczy Konsultacji ani usług, które są realizowane na rzecz Klientów
  w związku z dostępem do Serwisu przez inne podmioty, w szczególności operatorów płatności internetowych. Usługodawca nie prowadzi działalności zakładu leczniczego dla zwierząt
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt i nie świadczy usług weterynaryjnych  w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r.
 17. Oprócz dostępu do Usług Administratora i Konsultacji Usługodawca może zapewnić Klientom możliwość dostęp do innych serwisów i usług administrowanych przez niego lub podmioty trzecie, o czym Klient zostanie poinformowany w ramach Serwisu. Do usług świadczonych przez podmioty trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych i obowiązujących
  w ramach danego serwisu.

 

IV.
Umowa

 

 1. Korzystanie z Konsultacji nie wymaga rejestracji ani zakładania konta Klienta w Serwisie.
 2. Klient może wybrać Usługodawcę spośród aktualnie wskazanych w Serwisie jako dostępni
  w ramach danej specjalizacji.
 3. Umowa o świadczenie Konsultacji drogą elektroniczną przez konkretnego Usługodawcę jest zawierana po uprzednim przedstawieniu Klientowi danych wybranego przez Klienta Usługodawcy, po akceptacji przez Klienta Regulaminu, kwoty wynagrodzenia za Konsultację, która ma być świadczona, sposobu płatności, sposobu realizacji Konsultacji, podania danych niezbędnych do realizacji Konsultacji oraz wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wyrażeniu określonych w formularzu Zamówienia zgód Klienta.
 4. Świadczenie Konsultacji jest możliwe dodatkowo po wyrażeniu zgody Klienta, będącego konsumentem na wykonanie w pełni Konsultacji wraz z informacją przed złożeniem Zamówienia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Konsultacji.
 5. Do zawarcia Umowy o świadczenie Konsultacji dochodzi poprzez złożenie Zamówienia
  w Serwisie. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej ze złożonym Zamówieniem i Regulaminem.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie złożonego Zamówienia pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu Zamówienia.
 7. Możliwość składania Zamówień dostępna jest całodobowo, jednakże uzależniona jest od dostępności Usługodawców w danym czasie. Całodobowa dostępność Usługodawców nie jest gwarantowana.
 8. Świadczenie Konsultacji odbędzie się w dniu i godzinie wybranym przez Klienta pod warunkiem, że Specjalista lub Usługodawca potwierdzi, że Konsultacja się odbędzie. Klient otrzyma potwierdzenie na adres e-mail podany przy zamówieniu.
 9. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Płatność może zostać dokonana wyłącznie elektronicznie, w jeden ze sposobów wskazanych przed złożeniem Zamówienia. Płatność dokonywana jest zawsze w pełnej wysokości jednocześnie ze złożeniem Zamówienia.
 11. Warunkiem świadczenia Konsultacji przez Usługodawcę jest dokonanie przez uprzedniej zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 12. Po akceptacji płatności elektronicznej następuje realizacja zamówienia i przekierowanie do połączenia wideo z lekarzem.

V.
Płatności w ramach Serwisu

 

 1. Konsultacje świadczone przez Usługodawców są odpłatne.
 2. Wynagrodzenie za Konsultację danego Usługodawcy podawane jest Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wynagrodzenie podane Klientowi jest całkowitą kwotą należności tytułem świadczenia Konsultacji.
 3. Administrator, na podstawie stosownej Umowy, pobiera od Klienta wynagrodzenie tytułem świadczenia Konsultacji w imieniu i na rzecz Usługodawcy. Taki sposób regulowania wynagrodzenia będzie równoznaczny z wniesieniem wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Usługodawcy.
 4. Kwota wynagrodzenia podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Za zamówione usługi Klient dokonuje płatności  za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym kartą płatniczą.
 6. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 7. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

 

 VI.
Odpowiedzialność 

 

 1. Administrator świadczy w Serwisie wyłącznie Usługi Administratora. Administrator nie świadczy Konsultacji, a w zakresie ich świadczenia pozostaje wyłącznie podmiotem pośredniczącym pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Administrator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie Konsultacji przez Usługodawców. Administrator nie prowadzi działalności zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
 2. Odpowiedzialność za należyte świadczenie Konsultacji ponosi wyłącznie Usługodawca, który ją świadczył lub był zobowiązany do jej świadczenia.
 3. Wszelkie informacje dostarczone w Serwisie nie stanowią porady weterynaryjnej ani żadnej innej profesjonalnej porady i nie sugerują ani nie proponują konkretnego sposobu działania.
 4. Klienci korzystają z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność w tym przedmiocie.
 5. Klienci  ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy  za korzystanie
  z Serwisu niezgodnie z prawem lub Regulaminem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych powstałe w wyniku:
  1. działania osób trzecich lub siły wyższej,
  2. będące następstwem korzystania z Portalu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem,
  3. wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,
  4. awarii sieci energetycznej,
  5. niemożności nawiązania połączenia spowodowanej w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej lub błędną konfiguracją oprogramowania Klienta.

 

VII.
Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone jednak w przypadku: świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

 

 VIII.
Reklamacje

 

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W odniesieniu do Usług Administratora, Klient może zgłaszać Administratorowi reklamacje na adres e-mail:kontakt@weterynarz.online
 3. W odniesieniu do Konsultacji, Klient może zgłaszać reklamacje Usługodawcy który świadczył lub był zobowiązany świadczyć Konsultację na adres podany w podsumowaniu Zamówienia przesłany Klientowi.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i opis zaistniałego problemu.
 5. Administrator lub, odpowiednio, Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji
  w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Administrator lub, odpowiednio, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient, będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
 7. Niezależnie od powyższego Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

                                                         

IX.
Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klientów gromadzone są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://weterynarz.online/polityka-prywatnosci/.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych przekazywanych przez Klienta
  w Serwisie jest Administrator.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest również Usługodawca, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie Konsultacji, w zakresie niezbędnym do jej świadczenia i wystawienia dokumentów sprzedaży.
 5. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://weterynarz.online/polityka-prywatnosci/.

 


 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi Administratora udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem lub Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
  z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem lub Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę, odpowiednio do strony sporu, Administratora lub Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

___________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy

oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–    Adres konsumenta(-ów)

 

–    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

 

–    Podpis konsumenta(-ów)

–    Data                                                                                                                     (*) Niepotrzebne skreślić