Telefon lub wideo rozmowa Godziny konsultacji: 9:00 - 21:00 Czas oczekiwania: kilka minut

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WETERYNARZ ONLINE


I.
Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego  https://weterynarz.online/ .  Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest  Pethelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 173.200,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt  : adres poczty elektronicznej kontakt@weterynarz.online   , zwany dalej Usługodawcą.

  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://weterynarz.online/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
  3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
  4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

1)      dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;

2)      podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy oraz funkcjonowania całego sklepu.

3)      podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


II.
Definicje

1.      Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która z Usług w serwisie, bądź dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

b)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c)      Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

d)      Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

e)      Usługa „Konsultacje online”- porady online dla klientów serwisu poprzez czat, wideo czat, lub odpowiedzi na zapytania udzielane przez Partnerów serwisu.

f)       Weterynarz – osoba, posiadająca uprawnienia lekarza weterynarii,  która zawarła umowę o współpracy z Usługodawcą w celu świadczenia dodatkowej dydaktyczno-doradczej aktywności w ramach serwisu.

g)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://weterynarz.online/

h)      Rejestracja –bezpłatna i dobrowolna w ramach Usługi Konta polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu.

i)       Usługodawca –  Pethelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 173.200,00 zł, NIP  951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt  : adres poczty elektronicznej kontakt@weterynarz.online , zwany dalej Usługodawcą.

j)       Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

k)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

                                                              III.
Usługi w serwisie

1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługę Konta Użytkownika, która jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

2.      W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3.      Dla zarejestrowanych użytkowników, posiadających Konto Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 Usługodawca świadczy płatne usługi drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu portalu, za pośrednictwem którego Klienci mogą zamówić usługę „Konsultacji online” z Weterynarzem.

4.      Usługodawca, jako pośrednik, nie świadczy jednak usług, które są realizowane na rzecz Klientów w związku z dostępem do Portalu przez inne podmioty, w szczególności przez Weterynarzy, operatorów płatności internetowych lub podmioty trzecie.

5.      Oprócz dostępu do usług powyższych Usługodawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów i usług administrowanych przez niego lub podmioty trzecie, o czym Klient zostanie poinformowany w ramach Portalu. Do usług świadczonych przez podmioty trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych i obowiązujących w ramach danego serwisu.

6.      Usługodawca nie prowadzi działalności zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt i nie świadczy usług weterynaryjnych  w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r..

7.      Usługa „Konsultacje online” z uwagi na swoją specyfikę i formę świadczenia poza przychodnią weterynaryjną, to jedynie dodatkowa dydaktyczno-doradcza aktywność Weterynarzy, która w żaden sposób nie zastępuje leczenia zwierzęcia po jego uprzednim zbadaniu. Usługa w ramach serwisu nie stanowi zatem wykonywania zawodu lekarza weterynarii w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. o czym klienci są informowani przed zawarciem umowy.

Korzystanie z usługi „Konsultacje online” ma wyłącznie charakter ogólny i nie może zastąpić specjalistycznej porady weterynaryjnej w przychodni weterynaryjnej. Komunikacja za pośrednictwem usługi jest z natury ograniczona, jak opisano powyżej i nie obejmuje zabezpieczeń i procedur typowych dla przychodni weterynaryjnej, o czym klienci są informowani uprzednio.

 

IV.
Umowa

1.      mowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną „Konsultacje online” jest zawierana po uprzedniej akceptacji Regulaminu serwisu  https://weterynarz.online/, oraz wyrażeniu określonych w formularzu zamówienia zgód Klienta w przedmiocie usługi.

2.      Usługa „Konsultacje online” w ramach serwisu jest możliwa również po wyrażeniu zgody klienta, będącego konsumentem na wykonanie w pełni usługi wraz z informacją przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

3.      W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie usługi. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

4.      Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5.      Po akceptacji płatności elektronicznej następuje realizacja zamówienia i przekierowanie do połączenia wideo z lekarzem.

6.      Usługa „Konsultacje online” będzie się odbywać w godzinach 9-20 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 10-20, przy czym godzina odbierania połączeń jest zależna od Weterynarzy.  

V.
Płatności w ramach serwisu

1.      Usługa „Konsultacje online”  świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu jest odpłatna.  

2.      Klient poza jednorazową usługą konsultacji, może zamówić  również pakiety konsultacji. Szczegóły na stronie w zakładce Cennik.

3.      Usługodawca, mając upoważnienie od Weterynarzy, będzie w ich imieniu pobierał od Klienta Opłaty z tytułu usług. Taki sposób regulowania Opłat będzie równoznaczny z wniesieniem Opłaty bezpośrednio na rzecz Weterynarza. Ceny na stronie serwisu zawierają już marżę Usługodawcy. Rozliczenia między Usługodawcą a Weterynarzem określa odrębna umowa o współpracy.

4.      Ceny usług i towarów sprzedawanych w serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .

5.      Za zamówione usługi Klient dokonuje płatności  za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym kartą płatniczą.

6.      Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

7.      Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

 

 VI.
Odpowiedzialność 

1.      Usługodawca informuje Klientów, jak również Weterynarzy, iż jest tylko pośrednikiem i nie prowadzi działalności zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt .

2.      Usługodawca, zawierając umowy o współpracy z Weterynarzem, weryfikuje posiadane przez nich  wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, jak również walory etyczne.

3.      Pomimo faktu, iż Usługa „Konsultacje online” w ramach serwisu nie stanowi wykonywania zawodu lekarza weterynarii w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. Weterynarze  zobowiązują się do wykonywania usług z należytą starannością, mając na uwadze dobro Klientów, nie naruszając Kodeksu Etyki Lekarzy Weterynarii.

4.      Wszelkie informacje dostarczone w serwisie nie stanowią porady weterynaryjnej ani żadnej innej profesjonalnej porady i nie sugerują ani nie proponują konkretnego sposobu działania.

5.      Klienci korzystają z serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność w tym przedmiocie.

6.      Klienci  ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy  za korzystanie z Portalu niezgodnie z prawem i Regulaminem.

7.      Każdy Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego loginu i hasła do Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Portalu na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Klient zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło oraz skontaktować się z Usługodawcą

w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.

8.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu a także utratę danych powstałe w wyniku:

1) działania osób trzecich lub siły wyższej,

2) będące następstwem korzystania z Portalu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem,

3) wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,

4) awarii sieci energetycznej,

5) niemożność zalogowania się w Portalu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Klienta.

 

VII.
Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
2.   Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone jednak w przypadku: świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

 

 VIII.
Reklamacje

1.      Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.  W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem  i korzystaniem z usług serwisu. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail : kontakt@weterynarz.online

3.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4.      Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

5.      Klient, będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.

6.      Niezależnie od powyższego Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

7.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

                                                                  IX.
Ochrona danych osobowych

1.      Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności.

2.      Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

3.      Usługodawca, powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów serwisu Partnerowi, który zawarł umowę o współpracy z Usługodawcą.

4.      Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej. Szczegóły w Polityce prywatności.

X.    
Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.      Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

3.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu.

4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.      O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

___________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy

oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–    Adres konsumenta(-ów)

 

–    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

 

–    Podpis konsumenta(-ów)

–    Data                                                                                                                     (*) Niepotrzebne skreślić.

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 900 - 2100
sobota: 1000 - 2000
niedziele i święta – nieczynne

Szanowni Państwo,
w związku z epidemią koronawirusa, zrzekamy się przychodów z tytułu prowadzenia portalu weterynarz.online i przekazujemy Państwa opłaty za konsultacje w całości do lekarzy weterynarii.

Wierzymy, że dzięki temu rozwiązaniu możemy pomóc lekarzom weterynarii przetrwać ten trudny okres.